Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) byly vyhotoveny v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

 

1. Úvodní ustanovení

Fyzická osoba Ing. arch. Roman Kučírek

IČ: 04243102

se sídlem: Svatý Kříž 85, 580 01 Havlíčkův Brod

podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

email: kurzy@3karchitects.cz

telefon: +420 724 757 694

webová stránka: https://www.stavariklientum.cz/

(dále jen „poskytovatel“)

 

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti poskytovatele a fyzické osoby (dále jen „objednatel“), která s poskytovatelem uzavřela elektronicky zasláním objednávky smlouvu o poskytování služeb, jejímž předmětem je zajištění účasti objednatele na vzdělávacím kurzu pořádané poskytovatelem (dále jen „vzdělávací kurz“).

 

1.2. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o poskytovaní služeb dle předešlého odstavce (dále jen „smlouva“).

 

2. Práva a povinnosti

2.1. Poskytovatel se zavazuje zabezpečit materiální a lidské zdroje pro realizaci vzdělávacího kurzu v souladu s popisem příslušného vzdělávacího kurzu zveřejněním na webových stránkách poskytovatele https://www.stavariklientum.cz/ (dále jen „webové stránky“).

 

2.2. Poskytovatel popsal objednateli všechny organizační pokyny k účasti na příslušném vzdělávacím kurzu na webových stránkách poskytovatele.

 

2.3. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit datum konání a místo vzdělávacího kurzu, či vzdělávací kurz zcela zrušit (např. z důvodu nemoci atp.). Pokud to bude objektivně proveditelné, objednatel bude v takovém případě s dostatečným časovým předstihem kontaktován.

 

2.4. V případě zrušení vzdělávacího kurzu z důvodů na straně poskytovatele nabídne poskytovatel objednateli náhradní termín vzdělávacího kurzu, nebo vrátí objednateli uhrazenou cenu v plné výši.

 

2.5. Poskytovatel zabezpečuje během vzdělávacího kurzu na své náklady nealkoholické nápoje a oběd.

 

2.6. Náklady objednatele v souvislosti s účastí na vzdělávacím kurzu (např. cesta, ubytování, jízdné městské hromadné dopravy atp.) nejsou v ceně vzdělávacího kurzu zahrnuty a jdou v plném rozsahu k tíži objednatele.

 

3. Objednávka

3.1. Webové stránky poskytovatele obsahují podrobné informace o vzdělávacích kurzech. Nabídka vzdělávacích kurzů zůstává v platnosti po dobu jejího zobrazování na webových stránkách objednatele.

 

3.2. Smlouvu objednatel uzavírá vyplněním objednávkového formuláře dostupného na webových stránkách poskytovatele. Odeslání objednávky představuje závazný projev vůle objednatele směřující k uzavření smlouvy.

 

3.3. Jednotliví objednatelé jsou zařazeni k účasti na vzdělávacích kurzech v pořadí, ve kterém poskytovatel obdrží jejich objednávky. V případě, že kapacita příslušného vzdělávacího kurzu je již naplněna, nabídne poskytovatel objednateli náhradní termín vzdělávacího kurzu či vrácení zaplacené ceny vzdělávací kurzu v plné výši.

 

3.4. Po obdržení objednávky zašle poskytovatel na e-mailovou adresu určenou objednatelem v objednávkovém formuláři souhrnné info s výzvou k úhradě.

 

4. Platba

4.1 Objednatel zaplatí na základě e-mailu s výzvou k platbě částku v plné výši poskytovateli za vzdělávací kurz. Neuhradí-li objednatel částku v plné výši a včas, objednávka bude stornována. Objednatel může v takovém případě objednat vzdělávací kurz znovu opětovným vyplněním nového formuláře na webových stránkách poskytovatele.

 

4.2. Objednávky lze hradit pouze bankovním převodem na bankovní účet poskytovatele, který bude uveden v e-mailu s výzvou k platbě. Tento e-mail obdrží objednatel po vyplnění a odeslání objednávky. Splatnost je 7 dnů, avšak částka v celé výši musí být připsána na bankovním účtu poskytovatele min. 1 den před konáním konkrétního vzdělávacího kurzu.

 

4.3. Poskytovatel není plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Cena vzdělávacího kurzu je tedy konečná.

 

4.4. Poskytovatel zašle objednateli fakturu-daňový doklad po obdržení přijaté platby na e-mailovou adresu určenou objednatelem.

 

5. Autorská práva

5.1 Objednatel bere na vědomí, že hmotné výstupy ze vzdělávacího kurzu jsou dílem ve smyslu autorského zákona a jako takové podléhají ochraně tohoto zákona. Poskytovatel tímto uděluje objednateli nevýhradní, časově a územně neomezenou licenci k výstupům s tím, že objednatel není oprávněn užívat takové výstupy jinak než pro svoji osobní potřebu, tj. nesmí je dále rozšiřovat, prodávat, pronajímat, sdělovat veřejnosti či jakkoliv poskytovat třetím osobám. Cena licence je zahrnuta v ceně vzdělávacího kurzu, kterou objednatel zaplatil.

 

5.2 Objednatel dále bere na vědomí, že při jakémkoliv užívání informací z webových stránek poskytovatele jakož i stahovaných děl je povinen respektovat a dodržovat platné právní předpisy, zejména pak autorský zákon a je povinen vyvarovat se jakýchkoliv zásahů do autorských práv a práv duševního vlastnictví.

 

5.3 Objednatel bere na vědomí, že za porušení autorských práv či jiných práv chráněných zákonem může být postižen dle platných právních předpisů.

 

6. Storno podmínky

6.1. Objednávka k účasti na vzdělávacím kurzu je převoditelná na jinou osobou.

 

6.2. V případě, že objednatel z jakýchkoliv důvodů odstoupí od smlouvy méně než 15 kalendářních dnů před vzdělávacím kurzem, nemá nárok na vrácení ceny vzdělávacího kurzu.

 

6.3. V případě, že objednatel z jakýchkoliv důvodů odstoupí od smlouvy mezi 15. až 30. kalendářním dnem před vzdělávacím kurzem, bude mu vráceno 50 % z ceny vzdělávacího kurzu.

 

6.4. V případě, že objednatel z jakýchkoliv důvodů odstoupí od smlouvy více než 30 kalendářních dnů před vzdělávacím kurzem, bude mu cena vrácena v plné výši.

 

6.5. V případě neúčasti objednatele na vzdělávacím kurzu nemá objednatel právo na náhradu jakékoliv majetkové nebo nemajetkové újmy.

 

7. Reklamace

7.1 Objednatel má právo seznámit se se zaměřením a kvalitou vzdělávacího kurzu před objednáním na webových stránkách poskytovatele. Z tohoto důvodu není objednatel oprávněn po účasti na vzdělávacím kurzu požadovat vrácení již uhrazené platby s odůvodněním, že mu z hlediska subjektivního vzdělávací kurz nevyhovoval.

 

7.2 Případnou reklamaci z jiného důvodu, než je uvedeno v bodě 7.1 tohoto článku, může objednatel vznést zasláním e-mailu na e-mailovou adresu kurzy@3karchitects.cz. E-mail musí obsahovat tyto náležitosti: Termín a místo vzdělávacího kurzu, kterého se reklamace týká, jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo objednatele a popis zjištěných závad a jejich projevů.

 

7.3 Poskytovatel vyrozumí objednatele o přijetí reklamace nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího doručení e-mailem, pokud se s objednatelem nedohodne jinak.

 

7.4 Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, tj. přijetí reklamace e-mailem, pokud se objednatel s poskytovatelem nedohodnou jinak. Poskytovatel informuje objednatele o výsledku reklamace e-mailem.

 

7.5 Právo na reklamaci objednateli nenáleží, pokud objednatel před poskytnutím služby věděl, že služba má vadu, pokud šlo o vadu nápadnou a zřejmou anebo pokud objednatel vadu sám způsobil.

 

7.6 Pokud by byla reklamace poskytovatelem objednateli uznána, tak poskytovatel nabídne objednateli přiměřenou slevu, na které se poskytovatel domluví s objednatelem z ceny vzdělávacího kurzu, kterého se objednatel zúčastnil.

 

7.7 Pokud se objednatel s poskytovatelem nedohodnou v případě reklamace na přijatelném kompromisu, může se objednatel obrátit na Českou obchodní inspekci s návrhem na zahájení mimosoudního řešení sporu. Náležitosti návrhu, popis průběhu jednání a další informace týkající se mimosoudního řešení sporu nalezne objednatel na webových stránkách www.coi.cz.

 

8. Ochrana osobních údajů

8.1. Při plnění smlouvy dochází ke zpracování osobních údajů objednatele, případně, pokud je objednatelem právnická osoba, jeho kontaktní osoby. Informace o tom, jak poskytovatel zpracovává a chrání osobní údaje, jsou dostupné na https://www.stavariklientum.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/.

 

 

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Objednatel je výslovně poučen o své povinnosti zkontrolovat údaje, které uvádí při tvorbě objednávky. Pokud objednatel v objednávce uvede chybné údaje, je o této skutečnosti povinen neprodleně vyrozumět poskytovatele. V opačném případě splní poskytovatel smlouvu v souladu s objednatelem s chybně uvedenými údaji.

 

9.2. Ve věcech neupravených smlouvou nebo těmito obchodními podmínkami se vztah poskytovatele a objednatele řídi příslušnými ustanoveními Českého právního řádu. Případné spory bude rozhodovat příslušný soud. S případnou stížností se může objednatel obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru.

 

9.3 Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách poskytovatele, a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce objednatelem.

 

9.4 Pro objednatele je závazné znění obchodních podmínek uvedené na webových stránkách poskytovatele v den, kdy objednatel odešle objednávku.

 

9.5 Smlouva, obchodní podmínky a objednávkový formulář jsou vyhotoveny a uzavřeny v českém jazyce.

 

9.6 Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Všechny změny a doplňky jsou účinné dnem jejich zveřejnění na webových stránkách poskytovatele. Práva a povinnosti smluvních stran nabyta před účinností těchto změn tím nejsou dotčena.

 

 

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 1. listopadu 2018.