Zásady ochrany osobních údajů

 

1 Obecná ustanovení

1.1 Na ochranu osobních údajů klademe velký důraz. Tyto Zásady ochrany osobních údajů vás informují o tom, jak Ing. arch. Roman Kučírek, IČ: 04243102 se sídlem Svatý Kříž 85, 580 01 Havlíčkův Brod (dále jen „Správce údajů” nebo též „my“), zpracovává vaše osobní údaje a jak dále s vašimi osobní údaji nakládá a chrání je. Osobními údaji jsou jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, tedy vás, pokud jste fyzickou osobou, a/nebo vašich zaměstnanců (dále jen „objednatel“ nebo též „vy“).

 

1.2 Účelem těchto zásad ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady ochrany osobních údajů”) je informovat vás o tom, jak shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje, vaše práva, jak je můžete uplatňovat a co jsme učinili pro to, abychom vám pomohli je uplatňovat.

 

1.3 Doporučujeme vám seznámit se s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Využíváním služeb a poskytnutím vašich osobních údajů potvrzujete, že jste byli informováni o našem využívání vašich osobních údajů.

 

2 Správce osobních údajů

2.1 Správcem vašich osobních údajů je fyzická osoba Ing. arch. Roman Kučírek, IČ: 04243102 se sídlem Svatý Kříž 85, 580 01 Havlíčkův Brod podnikající dle živnostenského zákona, nezapsaná v obchodním rejstříku.

 

2.2 Kontaktní údaj pro jakékoliv záležitosti týkající se ochrany osobních údajů je e-mailová adresa kurzy@3karchitects.cz.

 

3 Účel, rozsah a doba zpracování osobních údajů

3.1 Správce údajů zpracovává osobní údaje objednatele v souladu s nařízením EU č. 2016/679 (dále jen “GDPR”) a právními předpisy České republiky.

 

3.2 Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem plnění a realizace objednávek, registrací a smluv.

 

3.3 Osobní údaje objednatele budou zpracovány v rozsahu: Jméno, příjmení, fakturační adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, společnost, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, historie objednávek. Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu.

 

3.4 Za účelem plnění našich povinností v oblasti vedení účetnictví a v oblasti daní mohou být osobní údaje zpracovávány až podobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo objednateli poskytnuté plnění.

 

3.5 Za účelem zaslání odpovědi na dotaz návštěvníka webových stránek mohou být osobní údaje zpracovávány do vyřízení dotazu z kontaktního formuláře, nejdéle však 30 dní nebo doba, po kterou trvá souhlas objednatele se zpracováním.

 

3.6 Správce údajů používá v rámci zvyšování kvality služeb, sběru anonymních dat a pro analytické účely na webových stránkách www.stavaristavarum.cz tzv. soubory cookie. Používáním webových stránek objednatel souhlasí s použitím zmíněné technologie.

 

4 Sdílení a předávání osobních údajů

4.1 Osobní údaje, které shromažďujeme výše popsanými způsoby, můžeme sdílet se třetími stranami, které zajišťují některé služby související se zajištěním prodeje našich vzdělávacích kurzů, vyřizování objednávek, administrativní podporou či využívání softwarových prostředků. Tyto osoby jsou tak v postavení zpracovatelů osobních údajů. Vaše osobní údaje tak můžeme sdílet zejména se:

 

4.1.1 Zpracovateli, kteří zpracovávají vaše osobní údaje dle našich pokynů zejména v oblasti správy elektronických dat anebo vedení účetnictví a daní.

 

4.1.2 Orgány veřejné moci a jiné subjekty, jestliže to vyžaduje platný právní předpis.

 

4.1.3 Jinými subjekty v případě neočekávané události, ve které je poskytnutí údajů nezbytné za účelem ochrany života, zdraví, majetku nebo jiného veřejného zájmu, nebo je-li to nezbytné k ochraně našich práv, majetku či bezpečnosti.

 

5 Zabezpečení dat

5.1 Zavedli jsme a udržujeme nezbytná přiměřená technická a organizační opatření pro bezpečnost informací v souladu s nejlepší obchodní praxí odpovídající možnému hrozícímu riziku pro objednatele jako subjekt údajů. Zároveň zohledňujeme stav technologického vývoje s cílem chránit vaše osobní údaje před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Tato opatření mohou mimo jiné zahrnovat pravidelné zálohování a softwarovou ochranu zařízení, na kterých jsou uložena osobní data.

 

6 Vaše práva jako subjektu údajů

6.1 Při uplatnění své žádosti budete požádáni o poskytnutí některých identifikačních informací, které jste poskytli při registraci. Poskytnutí takových údajů je nezbytné pro ověření, zda byl příslušný požadavek zaslán vámi. Odpovíme Vám do jednoho měsíce po obdržení vaší žádosti, přičemž si však vyhrazujeme právo tuto lhůtu prodloužit o dva měsíce.

 

6.2 V souladu s platnými právními předpisy máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, které jako správce osobních údajů zpracováváme, právo na jejich opravu, právo podat námitky a také právo požadovat omezení našeho zpracování.

 

6.3 Podle platné právní úpravy máte právo na opravu vašich osobních údajů, které s námi sdílíte. Přijímáme přiměřená opatření k zajištění toho, abyste mohli udržovat vaše osobní údaje přesné a aktuální. Vždy nás můžete kontaktovat s dotazem, zda stále zpracováváme vaše osobní údaje.

 

6.4 Udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat bez uvedení důvodu. Kontaktujte prosím Správce údajů prostřednictvím e-mailu. Pokud nás oslovíte s takovou žádostí, smažeme bez zbytečného odkladu všechny vaše osobní údaje, které máme, pokud vaše osobní údaje již nepotřebujeme (např. pro poskytování služeb, plnění smlouvy aj.).

 

6.5 Máte právo podat stížnost týkající se našeho zpracovávání údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

7 Aktualizace Zásad ochrany osobních údajů

Průběžně můžeme Zásady ochrany osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými po zveřejnění aktualizovaných Zásad ochrany osobních údajů na následujícím odkazu: https://www.stavariklientum.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/. O podstatných změnách vás budeme informovat před datem jejich účinnosti.
 

Tyto zásady ochrany osobních údajů nabývají platnosti dne 1. listopadu 2018.